william-bratton-to-george-washington-april-17-1779