William Bratton to George Washington, April 17, 1779

william-bratton-to-george-washington-april-17-1779